Bezoek ook: MotorRijbewijs.nu TheorieGarantie.nl

Algemene voorwaarden BrommerRijbewijs.nu

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
BrommerRijbewijs.nu is een produkt van Autorijschool 't Recht.

1.2
Cursist: de natuurlijke persoon die aan BrommerRijbewijs.nu een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een praktijk opleiding.

1.3
Praktijk opleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin BrommerRijbewijs.nu zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR praktijk examen en overige praktijk opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die BrommerRijbewijs.nu aan de cursist levert.

1.4
CBR praktijk examen: Het praktijk examen rijbewijs AM2 waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van BrommerRijbewijs.nu die strekken tot het leveren van een praktijk opleiding.

1.6
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met BrommerRijbewijs.nu

1.7
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.9
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat BrommerRijbewijs.nu deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden BrommerRijbewijs.nu niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door BrommerRijbewijs.nu gedane aanbieding.

2.2
De door BrommerRijbewijs.nu gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen BrommerRijbewijs.nu en cursist komt tot stand nadat de cursist het aanmeldformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij BrommerRijbewijs.nu en BrommerRijbewijs.nu de aanmelding heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door BrommerRijbewijs.nu uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en BrommerRijbewijs.nu aanvangt met aanbieden van praktijk opleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen eenmalig gewijzigd worden indien dit 1 week voor aanvang van de ingeplande data gebeurd.  In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.

3.4
Indien BrommerRijbewijs.nu nog geen CBR praktijk examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang praktijk opleiding

4.1
De datum waarop BrommerRijbewijs.nu begint met de tenuitvoerlegging van de praktijk opleiding wordt door BrommerRijbewijs.nu en de cursist onderling afgesproken.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de praktijk opleiding dient de cursist dit aan BrommerRijbewijs.nu te melden, minimaal 72 uur voor examendatum, waarna BrommerRijbewijs.nu en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de praktijk opleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de praktijk opleiding zonder hiervan melding te maken aan BrommerRijbewijs.nu is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan BrommerRijbewijs.nu. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is BrommerRijbewijs.nu gerechtigd de cursist de toegang tot deelname praktijk opleiding te weigeren, zonder dat BrommerRijbewijs.nu daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat BrommerRijbewijs.nu alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR praktijk examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door BrommerRijbewijs.nu eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4
Eventuele schade aan de door BrommerRijbewijs.nu geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen BrommerRijbewijs.nu

6.1
BrommerRijbewijs.nu verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de praktijk opleiding.

6.2
De BrommerRijbewijs.nu zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3
BrommerRijbewijs.nu is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van BrommerRijbewijs.nu aan de kant van de cursist is ontstaan en die de BrommerRijbewijs.nu aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door BrommerRijbewijs.nu gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen BrommerRijbewijs.nu en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door BrommerRijbewijs.nu te gebruiken materialen, brandstof of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de praktijk opleiding is BrommerRijbewijs.nu gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt. Voor een foutieve prijsvermeldeing  in onze website zijn wij voorbehouden de prijs te corrigeren als het bedrag redelijkerwijs niet klopt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door BrommerRijbewijs.nu te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de praktijk opleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan BrommerRijbewijs.nu en wordt niet gecrediteerd.

8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door BrommerRijbewijs.nu gemaakt indien BrommerRijbewijs.nu op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5
BrommerRijbewijs.nu kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

8.6
Indien BrommerRijbewijs.nu overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan BrommerRijbewijs.nu verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
BrommerRijbewijs.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien BrommerRijbewijs.nu ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is BrommerRijbewijs.nu gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
BrommerRijbewijs.nu is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van BrommerRijbewijs.nu mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van BrommerRijbewijs.nu geen schadevergoeding ontvangen.

10.3
BrommerRijbewijs.nu kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR praktijk examen.

10.4
BrommerRijbewijs.nu in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door BrommerRijbewijs.nu geleverde zaken.

10.5
Indien BrommerRijbewijs.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BrommerRijbewijs.nu beperkt tot directe schade

10.6
De cursist vrijwaart BrommerRijbewijs.nu tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij BrommerRijbewijs.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en BrommerRijbewijs.nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Examen Garantie

12.1
BrommerRijbewijs.nu verleent examengarantie indien de cursist

Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is BrommerRijbewijs.nu bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.

12.2
Onder examen garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, een tweede keer het examen gratis mag volgen. Men minimaal 2 uur les van te voren afneemt tegen betaling van € 40,00 per uur. Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 12.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 1 maand na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen. Dit examen gaan we inplannen voor je, hiervoor kan je dus niet inschrijven via website.

12.3

Zonder examen garantie kan je opnieuw bij ons weer een examen aanvragen. Omdat het een 'her'examen betreft betaal je de losse prijs van examen en minimaal 2 uur les. Je kan natuurlijk ook weer voor een compleet pakket kiezen. 'Her' examen. gaan we apart inplannen. Pakketten kan je via site opnieuw aanmelden.